சிகார், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சிகார் : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,060
+240.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,820 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,810 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,810 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,120 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,640 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,530 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,440 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,490 -1,310.00
30 ஜூலை 2022 52,800 +300.00
29 ஜூலை 2022 52,500 +600.00
சிகார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,640
சிகார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,440
சிகார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,881
சிகார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,440
சிகார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,820
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,340
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,490
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,979
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,690
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,490
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,910
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,360
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,068
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,040
சிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,910
சிகார் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,960
சிகார் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,040
சிகார் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,902
சிகார் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,460
சிகார் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,100
சிகார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சிகார் : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,630.00
+1,160.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,470 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,470 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,470 -610.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,080 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,720 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,560 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,330 +640.00
31 ஜூலை 2022 57,690 -1,610.00
30 ஜூலை 2022 59,300 +340.00
29 ஜூலை 2022 58,960 +2,840.00
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,330
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,470
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,729
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,330
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,470
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,850
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,670
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,001
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,690
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,690
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,790
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,440
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,467
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,550
சிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,440
சிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,410
சிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,120
சிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,901
சிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,410
சிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,320
சிகார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை