கம்ரூப், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கம்ரூப் : தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
58,980
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 58,980 -270.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,250 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,240 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,240 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,110 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,670 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,510 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,510 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,270 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,270 +10.00
கம்ரூப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,670
கம்ரூப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,830
கம்ரூப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,276
கம்ரூப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,610
கம்ரூப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 58,980
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,650
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,420
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,081
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,460
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,570
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,140
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,380
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,348
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,380
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,140
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,300
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,260
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,267
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,300
கம்ரூப் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,380
கம்ரூப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கம்ரூப் : வெள்ளி வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
72,150.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 72,150 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,370 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,360 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,360 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,100 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,240 +660.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,580 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,570 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,140 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,140 +10.00
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,990
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,870
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,694
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,980
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 72,150
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,560
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,030
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,217
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,210
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,560
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,570
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,060
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,767
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,060
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,650
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,130
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,430
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,595
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,850
கம்ரூப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,060
கம்ரூப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை