ராஜோரி, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராஜோரி : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,140
-590.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,730 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,960 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,220 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,220 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,210 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,090 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,650 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,490 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,490 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,250 +10.00
ராஜோரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,650
ராஜோரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,730
ராஜோரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,218
ராஜோரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
ராஜோரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,730
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,630
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,400
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,057
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,440
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,540
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,120
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,360
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,325
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,360
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,120
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,280
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,240
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,233
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,280
ராஜோரி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,360
ராஜோரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராஜோரி : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,800.00
-980.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,780 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,120 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,340 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,340 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,330 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,070 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,220 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,550 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,540 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,120 +10.00
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,960
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,840
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,603
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,950
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,780
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,530
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,010
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,188
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,180
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,530
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,540
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,040
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,738
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,040
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,620
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,100
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,410
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,568
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,820
ராஜோரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,030
ராஜோரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை