கத்துவா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கத்துவா : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,250
-600.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,850 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,920 +710.00
31 ஜனவரி 2023 57,210 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,100 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,300 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,290 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,170 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,290 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,290 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,240 +80.00
கத்துவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
கத்துவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,850
கத்துவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,885
கத்துவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
கத்துவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,850
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,300
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,140
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,497
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,140
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,210
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,170
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,510
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,479
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,130
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,280
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,320
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,243
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,670
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,930
கத்துவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கத்துவா : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
69,420.00
-1,100.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,520 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,090 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,050 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,810 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,540 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,530 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,530 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,940 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,930 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,730 +480.00
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,520
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,090
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,305
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,090
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,520
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,980
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,110
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,989
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,420
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,050
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,820
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,100
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,982
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,420
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,380
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,530
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,424
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,060
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,380
கத்துவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை