கத்துவா : தங்கம் & வெள்ளி விலை, கத்துவா தங்க விகிதங்கள், கத்துவா வெள்ளி விகிதங்கள்

கத்துவா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கத்துவா : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,460
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,460 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,600 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,600 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,600 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,590 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,130 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,120 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,980 +40.00
16 ஜனவரி 2022 48,940 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,940 +0.00
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,600
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,640
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,076
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,090
கத்துவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,460
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,870
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,590
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,246
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,800
கத்துவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,090
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,550
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,180
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,438
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,830
கத்துவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,780
கத்துவா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,410
கத்துவா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,450
கத்துவா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,493
கத்துவா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,490
கத்துவா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,170
கத்துவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கத்துவா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,440.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,440 -580.00
23 ஜனவரி 2022 67,020 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,020 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,020 +990.00
20 ஜனவரி 2022 66,030 +1,430.00
19 ஜனவரி 2022 64,600 +1,140.00
18 ஜனவரி 2022 63,460 +310.00
17 ஜனவரி 2022 63,150 -330.00
16 ஜனவரி 2022 63,480 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,480 +0.00
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,020
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,950
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,915
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,720
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,440
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,090
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,720
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,193
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,200
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,720
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,830
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,190
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,321
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,160
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,190
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,800
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,120
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,525
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,120
கத்துவா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,560
கத்துவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை