கோலார், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோலார் : தங்க வீதம்

24 மார்ச் 2023
60,050
+240.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 59,810 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,970 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,830 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,680 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,620 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,620 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,610 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,200 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,520 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,640 -130.00
கோலார் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,810
கோலார் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,010
கோலார் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,303
கோலார் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,930
கோலார் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 59,810
கோலார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,870
கோலார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,500
கோலார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,462
கோலார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,870
கோலார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,900
கோலார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,240
கோலார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,090
கோலார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,444
கோலார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,090
கோலார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,150
கோலார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,110
கோலார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,460
கோலார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,428
கோலார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,850
கோலார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,080
கோலார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோலார் : வெள்ளி வீதம்

24 மார்ச் 2023
71,240.00
+910.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 70,330 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,360 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,510 -370.00
20 மார்ச் 2023 68,880 +170.00
19 மார்ச் 2023 68,710 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,710 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,700 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,630 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,380 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,960 +330.00
கோலார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,330
கோலார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,890
கோலார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,720
கோலார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,500
கோலார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 70,330
கோலார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,460
கோலார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,710
கோலார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,418
கோலார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,020
கோலார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,620
கோலார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,920
கோலார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,040
கோலார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,925
கோலார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,360
கோலார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,980
கோலார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,750
கோலார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,040
கோலார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,918
கோலார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,210
கோலார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,350
கோலார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை