பெடப்பள்ளி : தங்கம் & வெள்ளி விலை, பெடப்பள்ளி தங்க விகிதங்கள், பெடப்பள்ளி வெள்ளி விகிதங்கள்

பெடப்பள்ளி, தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெடப்பள்ளி : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,110
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,110 -960.00
27 ஜனவரி 2022 50,070 +290.00
26 ஜனவரி 2022 49,780 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,780 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,460 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,590 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,590 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,590 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,590 +470.00
19 ஜனவரி 2022 49,120 +0.00
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,070
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,640
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,156
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,080
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,110
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,860
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,590
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,241
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,800
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,080
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,550
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,180
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,433
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,830
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,780
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,410
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,440
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,485
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,480
பெடப்பள்ளி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,160
பெடப்பள்ளி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெடப்பள்ளி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,490.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,490 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,670 +110.00
26 ஜனவரி 2022 65,560 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,560 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,430 -580.00
23 ஜனவரி 2022 67,010 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,010 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,010 +990.00
20 ஜனவரி 2022 66,020 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,600 +1,150.00
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,010
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,940
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,073
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,720
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,490
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,080
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,710
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,184
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,190
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,720
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,820
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,180
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,312
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,150
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,180
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,790
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,110
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,516
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,110
பெடப்பள்ளி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,560
பெடப்பள்ளி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை