டிக்கம்கர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டிக்கம்கர் : தங்க வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
49,090
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 49,090 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,090 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,090 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,350 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,200 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,190 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 47,970 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,970 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,970 -90.00
07 அக்டோபர் 2021 48,060 +160.00
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,090
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,420
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,108
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,460
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 49,090
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,690
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,700
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,759
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,270
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,700
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,460
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,010
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,338
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,460
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,320
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,590
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,990
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,905
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,990
டிக்கம்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,460
டிக்கம்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டிக்கம்கர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
64,430.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 64,430 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,430 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,430 +1,340.00
13 அக்டோபர் 2021 63,090 -170.00
12 அக்டோபர் 2021 63,260 -50.00
11 அக்டோபர் 2021 63,310 +550.00
10 அக்டோபர் 2021 62,760 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,760 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,760 +260.00
07 அக்டோபர் 2021 62,500 +20.00
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,430
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,080
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,746
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,080
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 64,430
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,890
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,820
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,798
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,460
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,820
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,870
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,230
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,569
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,870
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,570
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,910
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,670
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,055
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,800
டிக்கம்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,870
டிக்கம்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை