பாண்டிபோரா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாண்டிபோரா : தங்க வீதம்

31 மார்ச் 2023
59,900
+670.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 59,230 +0.00
29 மார்ச் 2023 59,230 -290.00
28 மார்ச் 2023 59,520 +640.00
27 மார்ச் 2023 58,880 -720.00
26 மார்ச் 2023 59,600 +10.00
25 மார்ச் 2023 59,590 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,590 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,870 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,030 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,890 -840.00
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,870
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,060
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,828
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,980
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 59,230
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,550
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,514
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,950
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,300
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,140
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,497
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,140
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,210
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,170
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,510
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,479
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
பாண்டிபோரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,130
பாண்டிபோரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாண்டிபோரா : வெள்ளி வீதம்

31 மார்ச் 2023
72,170.00
+1,210.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 70,960 +10.00
29 மார்ச் 2023 70,950 +160.00
28 மார்ச் 2023 70,790 +620.00
27 மார்ச் 2023 70,170 -410.00
26 மார்ச் 2023 70,580 +10.00
25 மார்ச் 2023 70,570 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,570 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,400 +980.00
22 மார்ச் 2023 69,420 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,570 -370.00
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,960
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,950
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,919
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,560
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 70,960
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,520
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,770
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,480
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,090
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,680
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,980
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,110
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,989
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,420
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,050
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,820
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,100
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,982
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
பாண்டிபோரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,420
பாண்டிபோரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை