மச்சிலிபட்னம், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மச்சிலிபட்னம் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,070
-650.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,720 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,950 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,210 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,210 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,210 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,080 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,640 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,480 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,480 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,240 +0.00
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,640
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,720
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,225
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,720
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,620
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,390
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,049
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,430
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,530
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,110
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,350
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,316
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,350
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,110
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,270
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,230
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,235
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,270
மச்சிலிபட்னம் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,350
மச்சிலிபட்னம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மச்சிலிபட்னம் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,750.00
-1,020.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,770 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,110 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,330 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,330 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,320 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,060 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,210 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,540 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,530 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,110 +10.00
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,950
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,830
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,622
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,940
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,770
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,520
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,000
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,178
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,170
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,520
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,530
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,030
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,728
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,030
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,610
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,090
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,400
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,558
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,810
மச்சிலிபட்னம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,020
மச்சிலிபட்னம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை