ராஜ்சமந்த், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராஜ்சமந்த் : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,370
+380.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 61,990 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,150 +0.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,150 +130.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,020 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,830 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,830 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,820 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,610 +220.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,390 -80.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,470 -590.00
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,870
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,390
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,143
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,870
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 61,990
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,380
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,590
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,372
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,380
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,660
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,690
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,060
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,501
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,260
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,250
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,860
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,760
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,965
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,860
ராஜ்சமந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,530
ராஜ்சமந்த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராஜ்சமந்த் : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,660.00
+230.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,430 -440.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,870 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,430 -40.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,470 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,270 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,260 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,250 +980.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,270 +1,020.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,250 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,770 -1,420.00
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,320
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,770
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,145
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,320
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,430
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,340
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,860
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,147
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,340
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,330
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,680
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,330
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,533
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,670
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,290
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,250
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,090
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,667
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,380
ராஜ்சமந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,250
ராஜ்சமந்த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை