சாண்ட ul லி, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாண்ட ul லி : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,540
-230.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,770 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,840 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,120 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,010 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,210 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,210 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,080 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,210 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,200 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,150 +70.00
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,770
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,805
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,770
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,200
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,250
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,166
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,600
சாண்ட ul லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,850
சாண்ட ul லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாண்ட ul லி : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,070.00
-350.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,420 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,990 +1,050.00
31 ஜனவரி 2023 68,940 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,710 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,440 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,430 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,430 -400.00
26 ஜனவரி 2023 68,830 +0.00
25 ஜனவரி 2023 68,830 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,630 +480.00
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,990
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,205
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,420
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,290
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,440
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,333
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,980
சாண்ட ul லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,290
சாண்ட ul லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை