பிதர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிதர் : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,890
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,890 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,890 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,890 -80.00
13 ஜனவரி 2022 48,970 +130.00
12 ஜனவரி 2022 48,840 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,600 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,600 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,600 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,600 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,600 -580.00
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,260
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,600
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,874
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,040
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,890
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,820
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,550
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,202
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,760
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,040
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,510
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,140
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,394
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,790
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,740
பிதர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,370
பிதர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,410
பிதர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,449
பிதர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,450
பிதர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,120
பிதர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிதர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,420.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,420 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,420 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,420 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,350 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,580 +440.00
11 ஜனவரி 2022 62,140 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,080 +190.00
09 ஜனவரி 2022 61,890 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,890 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,890 -1,860.00
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,180
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,890
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,020
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,670
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,420
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,030
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,670
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,135
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,140
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,670
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,770
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,130
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,261
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,100
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,130
பிதர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,740
பிதர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,060
பிதர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,465
பிதர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,060
பிதர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,500
பிதர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை