பிதர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிதர் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,310
+130.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,180 +230.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,950 +390.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,560 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,550 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,550 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,800 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,870 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,150 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,040 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,240 +0.00
பிதர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,870
பிதர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,550
பிதர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,066
பிதர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,870
பிதர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,180
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,240
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,090
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,444
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,090
பிதர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,150
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,110
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,460
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,428
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,850
பிதர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,080
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,230
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,270
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,194
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,620
பிதர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,880
பிதர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிதர் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,930.00
+420.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,510 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,610 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,800 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,800 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,790 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,460 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,020 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,980 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,750 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,470 +0.00
பிதர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,460
பிதர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,510
பிதர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,427
பிதர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,020
பிதர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,510
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,920
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,040
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,925
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,360
பிதர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,980
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,750
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,040
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,918
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,210
பிதர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,350
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,320
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,470
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,367
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,010
பிதர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,320
பிதர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை