தெற்கு கரோ ஹில்ஸ், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் : தங்க வீதம்

23 ஏப்ரல் 2024
71,330
-170.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஏப்ரல் 2024 71,500 -1,610.00
21 ஏப்ரல் 2024 73,110 +0.00
20 ஏப்ரல் 2024 73,110 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 73,100 +120.00
18 ஏப்ரல் 2024 72,980 +230.00
17 ஏப்ரல் 2024 72,750 -530.00
16 ஏப்ரல் 2024 73,280 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,510 +320.00
14 ஏப்ரல் 2024 72,190 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 72,180 +0.00
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,280
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,530
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,598
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,530
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (22 ஏப்ரல்) 71,500
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,300
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,920
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,162
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,920
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,900
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,130
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,640
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,452
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,130
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,850
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,650
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,850
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,628
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,650
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,910
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

23 ஏப்ரல் 2024
81,230.00
+110.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஏப்ரல் 2024 81,120 -2,990.00
21 ஏப்ரல் 2024 84,110 +10.00
20 ஏப்ரல் 2024 84,100 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 84,090 +220.00
18 ஏப்ரல் 2024 83,870 -150.00
17 ஏப்ரல் 2024 84,020 -10.00
16 ஏப்ரல் 2024 84,030 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,350 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,570 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,560 +0.00
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,350
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,970
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,263
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,970
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (22 ஏப்ரல்) 81,120
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,980
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,480
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,835
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,480
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,440
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,610
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,340
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,205
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,610
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,460
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,640
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,150
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,444
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,640
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,630
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை