தெற்கு கரோ ஹில்ஸ், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,110
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 49,110 +410.00
24 அக்டோபர் 2021 48,700 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,700 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,700 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,800 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,580 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,590 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,510 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,230 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,230 +0.00
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,230
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,550
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,433
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,590
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 49,110
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,830
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,830
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,896
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,410
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,830
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,600
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,140
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,476
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,600
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,460
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,730
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,120
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 49,044
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,120
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,600
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,450.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,450 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,790 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,790 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,790 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,400 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,220 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 65,000 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 65,000 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,610 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,610 +0.00
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,450
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,250
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,112
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,250
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,450
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,080
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,990
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,980
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,640
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,990
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,070
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,410
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,753
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,070
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,750
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,110
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,870
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,256
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,000
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,070
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை