தெற்கு கரோ ஹில்ஸ், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
53,050
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 53,050 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,760 +230.00
28 நவம்பர் 2022 52,530 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,920 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,920 +10.00
25 நவம்பர் 2022 52,910 -150.00
24 நவம்பர் 2022 53,060 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,840 +200.00
22 நவம்பர் 2022 52,640 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,650 -350.00
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,400
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,430
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,358
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,790
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,050
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,170
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,340
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,990
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,360
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,580
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,920
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,480
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,203
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,310
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,360
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
63,520.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,520 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,880 +1,630.00
28 நவம்பர் 2022 61,250 -940.00
27 நவம்பர் 2022 62,190 +0.00
26 நவம்பர் 2022 62,190 +10.00
25 நவம்பர் 2022 62,180 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,410 +340.00
23 நவம்பர் 2022 62,070 +700.00
22 நவம்பர் 2022 61,370 +290.00
21 நவம்பர் 2022 61,080 -260.00
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,520
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,660
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,561
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,200
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,520
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 62,040
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,500
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,271
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,020
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,970
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,130
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,560
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,648
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,560
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,020
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை