தர்மபுரி, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தர்மபுரி : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2022
52,470
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 52,470 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,870 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,860 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,860 -140.00
24 நவம்பர் 2022 53,000 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,780 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,590 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,600 -350.00
20 நவம்பர் 2022 52,950 +10.00
19 நவம்பர் 2022 52,940 +0.00
தர்மபுரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,340
தர்மபுரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,380
தர்மபுரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,265
தர்மபுரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,730
தர்மபுரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 52,470
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,120
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,280
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,936
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,310
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,530
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,870
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,430
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,150
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,260
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,300
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,800
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,940
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,910
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,600
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,950
தர்மபுரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தர்மபுரி : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2022
61,180.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 61,180 -950.00
27 நவம்பர் 2022 62,130 +10.00
26 நவம்பர் 2022 62,120 +0.00
25 நவம்பர் 2022 62,120 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,350 +350.00
23 நவம்பர் 2022 62,000 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,310 +290.00
21 நவம்பர் 2022 61,020 -250.00
20 நவம்பர் 2022 61,270 +0.00
19 நவம்பர் 2022 61,270 +10.00
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,820
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,600
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,379
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,130
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 61,180
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,970
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,440
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,210
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,960
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,910
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,070
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,510
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,589
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,510
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,960
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,610
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,180
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,097
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,510
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,180
தர்மபுரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை