கோவாய், திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோவாய் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,190
-840.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 58,030 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 58,100 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,380 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,270 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,470 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,460 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,340 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,470 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,460 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,410 +70.00
கோவாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,100
கோவாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 58,030
கோவாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 58,065
கோவாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,100
கோவாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 58,030
கோவாய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,470
கோவாய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,310
கோவாய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,668
கோவாய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,310
கோவாய் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,380
கோவாய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,330
கோவாய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,670
கோவாய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,644
கோவாய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,070
கோவாய் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,300
கோவாய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,440
கோவாய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,470
கோவாய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,401
கோவாய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,830
கோவாய் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,090
கோவாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோவாய் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
68,780.00
-1,960.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,740 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,300 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,260 +240.00
30 ஜனவரி 2023 69,020 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,750 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,740 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,730 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,140 +0.00
25 ஜனவரி 2023 69,140 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,940 +480.00
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,740
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,300
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,520
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,300
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,740
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,200
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,310
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,198
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,630
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,260
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 70,030
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,300
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,188
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,470
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,630
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,570
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,710
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,610
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,240
கோவாய் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,570
கோவாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை