மேகாலயா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மேகாலயா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 62,570
கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 62,570
கிழக்கு காசி மலைகள் 07 டிசம்பர் 2023 62,570
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 62,570
ரி போய் 07 டிசம்பர் 2023 62,570
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 62,570
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 62,570
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 62,570
மேற்கு காசி மலைகள் 07 டிசம்பர் 2023 62,570

மேகாலயா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 74,640
கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 74,640
கிழக்கு காசி மலைகள் 07 டிசம்பர் 2023 74,640
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 74,640
ரி போய் 07 டிசம்பர் 2023 74,640
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 74,640
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 74,640
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் 07 டிசம்பர் 2023 74,640
மேற்கு காசி மலைகள் 07 டிசம்பர் 2023 74,640