நாகர்கர்னூல், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நாகர்கர்னூல் : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,440
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,430 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,240 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,420 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,380 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,370 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,370 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,640 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,970 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,620 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,670 +0.00
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,380
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,240
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,868
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,370
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,430
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,970
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,860
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,071
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,960
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,640
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,430
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,640
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,291
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,590
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,080
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,640
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,380
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,006
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
நாகர்கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,590
நாகர்கர்னூல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நாகர்கர்னூல் : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,460.00
-180.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,640 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,240 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 76,000 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,810 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 77,810 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,800 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,390 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,240 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,570 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,280 +10.00
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,810
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,640
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,550
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,800
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,640
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,390
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,210
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,793
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,500
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,390
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,060
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,830
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,706
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,890
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,850
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,950
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,880
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,306
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,940
நாகர்கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,890
நாகர்கர்னூல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை