லூதியானா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லூதியானா : தங்க வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
48,520
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 48,520 -90.00
21 அக்டோபர் 2021 48,610 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,390 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,400 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,320 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,040 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,300 +150.00
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,040
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,370
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,191
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,410
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 48,520
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,640
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,650
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,711
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,220
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,650
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,410
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,960
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,288
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,410
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,270
லூதியானா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,530
லூதியானா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,940
லூதியானா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,854
லூதியானா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,940
லூதியானா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,410
லூதியானா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லூதியானா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
66,540.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 66,540 -600.00
21 அக்டோபர் 2021 67,140 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,960 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,750 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,750 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,360 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,030 -160.00
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,140
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,470
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 66,540
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,820
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,734
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,390
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,750
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,800
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,170
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,502
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,800
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,500
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,830
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,600
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,984
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,730
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,800
லூதியானா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை