லூதியானா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லூதியானா : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2022
52,320
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 52,320 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,710 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,710 +10.00
25 நவம்பர் 2022 52,700 -150.00
24 நவம்பர் 2022 52,850 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,630 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,440 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,450 -340.00
20 நவம்பர் 2022 52,790 +0.00
19 நவம்பர் 2022 52,790 +10.00
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,113
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,590
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 52,320
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,970
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,140
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,789
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,160
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,380
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,720
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,280
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,004
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,110
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,160
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,650
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,790
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,759
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,450
லூதியானா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,800
லூதியானா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லூதியானா : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2022
61,010.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 61,010 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,950 +10.00
26 நவம்பர் 2022 61,940 +0.00
25 நவம்பர் 2022 61,940 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,170 +350.00
23 நவம்பர் 2022 61,820 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,130 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,840 -250.00
20 நவம்பர் 2022 61,090 +0.00
19 நவம்பர் 2022 61,090 +10.00
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,630
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,430
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,201
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,960
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 61,010
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,790
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,280
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,040
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,800
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,750
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,900
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,350
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,427
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,350
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,790
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,430
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,020
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,931
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,340
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,030
லூதியானா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை