லூதியானா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லூதியானா : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,220
-510.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,730 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 61,730 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 61,720 -730.00
07 டிசம்பர் 2023 62,450 +120.00
06 டிசம்பர் 2023 62,330 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,140 -190.00
04 டிசம்பர் 2023 62,330 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,280 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,270 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,270 +730.00
லூதியானா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,280
லூதியானா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,720
லூதியானா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,425
லூதியானா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
லூதியானா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,730
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,870
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,973
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,870
லூதியானா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,540
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,330
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,550
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,197
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,500
லூதியானா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,990
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,914
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,480
லூதியானா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,500
லூதியானா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லூதியானா : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,640.00
-680.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,320 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 72,320 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 72,310 -1,830.00
07 டிசம்பர் 2023 74,140 -380.00
06 டிசம்பர் 2023 74,520 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,120 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,880 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,690 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,680 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,680 +420.00
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,690
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,310
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,966
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,680
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,320
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,260
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,100
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,677
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,390
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,260
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,940
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,720
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,595
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,780
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,740
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,830
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,770
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,192
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,820
லூதியானா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,780
லூதியானா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை