கைதால், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கைதால் : தங்க வீதம்

27 மார்ச் 2023
59,480
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மார்ச் 2023 59,480 +0.00
25 மார்ச் 2023 59,480 +10.00
24 மார்ச் 2023 59,470 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,750 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,910 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,770 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,610 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,560 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,550 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,550 +1,410.00
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,750
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,950
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,500
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,870
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (26 மார்ச்) 59,480
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,810
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,440
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,403
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,810
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,840
கைதால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,180
கைதால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,030
கைதால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,384
கைதால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,030
கைதால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,090
கைதால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,060
கைதால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,400
கைதால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,371
கைதால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,800
கைதால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,020
கைதால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கைதால் : வெள்ளி வீதம்

27 மார்ச் 2023
70,440.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மார்ச் 2023 70,440 +10.00
25 மார்ச் 2023 70,430 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,430 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,260 +980.00
22 மார்ச் 2023 69,280 +840.00
21 மார்ச் 2023 68,440 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,800 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,640 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,640 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,630 +2,070.00
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,440
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,830
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,203
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,440
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (26 மார்ச்) 70,440
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,380
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,650
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,348
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,950
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,550
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,850
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,970
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,852
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,280
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,910
கைதால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,680
கைதால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,970
கைதால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,846
கைதால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,150
கைதால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,280
கைதால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை