கைதால், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கைதால் : தங்க வீதம்

23 மே 2024
72,020
-1,220.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 73,240 -950.00
21 மே 2024 74,190 -380.00
20 மே 2024 74,570 +650.00
19 மே 2024 73,920 +10.00
18 மே 2024 73,910 +0.00
17 மே 2024 73,910 +800.00
16 மே 2024 73,110 -130.00
15 மே 2024 73,240 +800.00
14 மே 2024 72,440 +460.00
13 மே 2024 71,980 -870.00
கைதால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,570
கைதால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,750
கைதால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,444
கைதால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,750
கைதால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 73,240
கைதால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,970
கைதால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,240
கைதால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,287
கைதால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,240
கைதால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,520
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,020
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,650
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,882
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,650
கைதால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,610
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,870
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,380
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,188
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,870
கைதால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,590
கைதால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கைதால் : வெள்ளி வீதம்

23 மே 2024
91,110.00
-1,850.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 92,960 -1,750.00
21 மே 2024 94,710 -770.00
20 மே 2024 95,480 +4,340.00
19 மே 2024 91,140 +10.00
18 மே 2024 91,130 +0.00
17 மே 2024 91,130 +3,830.00
16 மே 2024 87,300 +370.00
15 மே 2024 86,930 +1,540.00
14 மே 2024 85,390 +570.00
13 மே 2024 84,820 -110.00
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,480
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,950
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,245
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,090
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 92,960
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,000
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,650
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,738
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,650
கைதால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,800
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,660
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,170
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,519
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,170
கைதால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,120
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,310
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,040
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,904
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,310
கைதால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,160
கைதால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை