டேட்டியா, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டேட்டியா : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,170
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,170 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,050 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,610 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,450 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,450 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,210 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,200 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,200 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,770 -10.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,780 -40.00
டேட்டியா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,610
டேட்டியா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,770
டேட்டியா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,228
டேட்டியா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,540
டேட்டியா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,170
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,590
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,360
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,017
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,400
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,500
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,080
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,320
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,285
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,320
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,080
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,240
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,200
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,193
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,240
டேட்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,320
டேட்டியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டேட்டியா : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,280.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,280 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,020 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,170 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,500 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,490 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,070 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,060 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,060 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,800 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,290 -490.00
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,910
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,800
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,582
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,900
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,280
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,480
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,960
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,141
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,130
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,480
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,490
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,990
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,689
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,990
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,570
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,050
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,360
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,520
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,770
டேட்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,980
டேட்டியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை