சில்வாசா, தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சில்வாசா : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
49,560
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 49,560 +200.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,360 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,630 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,630 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,620 -600.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,220 +600.00
21 செப்டம்பர் 2022 49,620 +200.00
20 செப்டம்பர் 2022 49,420 -90.00
19 செப்டம்பர் 2022 49,510 -30.00
18 செப்டம்பர் 2022 49,540 +0.00
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,800
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,360
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,078
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,190
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 49,560
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,730
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,870
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,842
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,880
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,430
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,580
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,068
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,780
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,580
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,990
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,450
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,156
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,130
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,000
சில்வாசா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சில்வாசா : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
55,430.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 55,430 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,310 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,260 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,260 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,260 -1,740.00
22 செப்டம்பர் 2022 58,000 +700.00
21 செப்டம்பர் 2022 57,300 +970.00
20 செப்டம்பர் 2022 56,330 -300.00
19 செப்டம்பர் 2022 56,630 -60.00
18 செப்டம்பர் 2022 56,690 +10.00
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,000
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,440
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,406
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,440
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 55,430
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,530
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,110
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,022
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,430
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,110
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,950
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,770
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,099
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,790
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,790
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,900
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,540
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,572
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,650
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,540
சில்வாசா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை