சில்வாசா, தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சில்வாசா : தங்க வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
49,110
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 49,110 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,110 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,110 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,380 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,230 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,210 +210.00
10 அக்டோபர் 2021 48,000 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 48,000 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 48,000 -80.00
07 அக்டோபர் 2021 48,080 +150.00
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,110
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,440
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,131
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,480
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 49,110
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,710
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,730
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,785
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,300
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,730
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,490
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,030
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,363
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,490
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,340
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,610
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,010
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,931
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,010
சில்வாசா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,490
சில்வாசா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சில்வாசா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
64,460.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 64,460 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,460 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,460 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,130 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,290 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,350 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,790 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,790 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,790 +260.00
07 அக்டோபர் 2021 62,530 +20.00
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,460
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,110
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,777
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,110
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 64,460
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,930
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,832
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,490
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,850
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,910
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,270
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,602
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,910
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,600
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,940
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,710
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,094
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,840
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,910
சில்வாசா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை