சில்வாசா, தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சில்வாசா : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,300
-530.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,830 +10.00
09 டிசம்பர் 2023 61,820 +0.00
08 டிசம்பர் 2023 61,820 -720.00
07 டிசம்பர் 2023 62,540 +110.00
06 டிசம்பர் 2023 62,430 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,240 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,420 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,380 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,370 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,370 +730.00
சில்வாசா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,380
சில்வாசா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,820
சில்வாசா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,522
சில்வாசா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,370
சில்வாசா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,830
சில்வாசா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,970
சில்வாசா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,860
சில்வாசா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,071
சில்வாசா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,960
சில்வாசா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,640
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,430
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,640
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,291
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,590
சில்வாசா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,080
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,640
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,380
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,006
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
சில்வாசா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,590
சில்வாசா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சில்வாசா : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,770.00
-670.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,440 +10.00
09 டிசம்பர் 2023 72,430 +0.00
08 டிசம்பர் 2023 72,430 -1,830.00
07 டிசம்பர் 2023 74,260 -380.00
06 டிசம்பர் 2023 74,640 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,240 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 76,000 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,810 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 77,810 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,800 +410.00
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,810
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,430
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 75,086
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,800
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,440
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,390
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,210
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,793
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,500
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,390
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,060
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,830
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,706
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,890
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,850
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,950
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,880
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,290
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,940
சில்வாசா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,890
சில்வாசா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை