திருச்சூர், கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திருச்சூர் : தங்க வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
52,720
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,720 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,720 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,450 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,350 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,390 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,380 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,980 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,980 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,970 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,290 -520.00
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,810
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,600
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,257
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,600
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 52,720
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,500
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,650
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,139
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,850
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,650
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,070
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,520
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,232
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,200
திருச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,070
திருச்சூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,120
திருச்சூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,190
திருச்சூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 52,062
திருச்சூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,620
திருச்சூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,260
திருச்சூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திருச்சூர் : வெள்ளி வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
59,600.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,600 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,600 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,650 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,220 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,330 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,330 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,660 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,650 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,650 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,270 +370.00
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,600
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,650
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,548
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,510
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 59,600
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,040
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,850
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,181
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,870
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,880
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,990
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,620
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,661
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,740
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,620
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,610
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,310
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,095
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,610
திருச்சூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,520
திருச்சூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை