கட்சிரோலி, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கட்சிரோலி : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,640
-110.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,750 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,830 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,110 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,000 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,200 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,190 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,070 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,190 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,190 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,140 +80.00
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,830
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,750
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,790
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,830
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,750
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,200
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,400
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,110
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,070
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,385
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,040
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,152
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,590
கட்சிரோலி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,840
கட்சிரோலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கட்சிரோலி : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,070.00
-330.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,400 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,970 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,930 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,690 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,420 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,410 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,410 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,820 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,810 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,620 +480.00
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,400
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,970
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,185
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,970
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,400
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,860
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,990
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,871
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,300
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,930
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,700
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,865
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,300
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,270
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,430
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,317
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,960
கட்சிரோலி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,270
கட்சிரோலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை