ராஜ்கோட், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராஜ்கோட் : தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
48,380
-720.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,100 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,370 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,220 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,200 +210.00
10 அக்டோபர் 2021 47,990 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,990 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,990 -80.00
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,100
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,430
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,178
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,470
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 49,100
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,700
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,710
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,772
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,290
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,710
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,480
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,020
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,352
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,480
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,330
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,600
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,000
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,916
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,000
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,480
ராஜ்கோட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராஜ்கோட் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
64,840.00
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,440 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,110 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,270 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,330 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,770 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,770 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,770 +260.00
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,440
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,090
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,857
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,090
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 64,440
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,910
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,830
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,815
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,470
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,830
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,890
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,250
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,587
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,890
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,590
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,930
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,690
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,075
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,820
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,890
ராஜ்கோட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை