ராஜ்கோட், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராஜ்கோட் : தங்க வீதம்

26 மே 2024
71,590
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மே 2024 71,590 +0.00
24 மே 2024 71,590 -220.00
23 மே 2024 71,810 -1,540.00
22 மே 2024 73,350 -960.00
21 மே 2024 74,310 -380.00
20 மே 2024 74,690 +650.00
19 மே 2024 74,040 +10.00
18 மே 2024 74,030 +0.00
17 மே 2024 74,030 +800.00
16 மே 2024 73,230 -130.00
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,690
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,860
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,448
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,870
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (25 மே) 71,590
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,401
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,630
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,120
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,760
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,988
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,760
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,720
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,970
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,480
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,286
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,970
ராஜ்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,690
ராஜ்கோட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராஜ்கோட் : வெள்ளி வீதம்

26 மே 2024
90,720.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மே 2024 90,720 +10.00
24 மே 2024 90,710 +240.00
23 மே 2024 90,470 -2,640.00
22 மே 2024 93,110 -1,750.00
21 மே 2024 94,860 -770.00
20 மே 2024 95,630 +4,350.00
19 மே 2024 91,280 +0.00
18 மே 2024 91,280 +10.00
17 மே 2024 91,270 +3,830.00
16 மே 2024 87,440 +370.00
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,630
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,080
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,915
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,220
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (25 மே) 90,720
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,868
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,930
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,780
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,290
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,638
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,290
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,240
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,420
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,150
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,017
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,420
ராஜ்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,270
ராஜ்கோட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை