ஜுனகத், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜுனகத் : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,430
+20.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,410 +180.00
05 டிசம்பர் 2023 62,230 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,410 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,360 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,360 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,350 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,620 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,950 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,600 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,650 +0.00
ஜுனகத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,360
ஜுனகத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,230
ஜுனகத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,853
ஜுனகத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,350
ஜுனகத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,410
ஜுனகத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,950
ஜுனகத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
ஜுனகத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,054
ஜுனகத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,950
ஜுனகத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,620
ஜுனகத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,410
ஜுனகத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,620
ஜுனகத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,275
ஜுனகத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,580
ஜுனகத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,070
ஜுனகத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,620
ஜுனகத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,370
ஜுனகத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,986
ஜுனகத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,560
ஜுனகத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,570
ஜுனகத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜுனகத் : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,530.00
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,620 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,220 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,980 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,790 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 77,790 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,780 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,370 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,220 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,550 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,260 +10.00
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,790
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,620
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,530
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,780
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,620
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,370
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,190
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,774
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,480
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,370
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,040
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,810
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,688
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,870
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,830
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,930
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,860
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,272
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,920
ஜுனகத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,870
ஜுனகத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை