உதம் சிங் நகர், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உதம் சிங் நகர் : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,410
+50.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,360 +180.00
05 டிசம்பர் 2023 62,180 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,360 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,310 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,310 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,300 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,570 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,900 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,550 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,600 +0.00
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,310
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,180
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,803
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,300
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,360
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,900
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,800
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,005
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,900
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,570
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,360
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,580
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,227
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,530
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,020
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,580
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,320
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,944
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,510
உதம் சிங் நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,530
உதம் சிங் நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உதம் சிங் நகர் : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,470.00
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,560 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,160 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,920 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,730 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,720 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,720 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,300 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,160 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,490 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,200 +10.00
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,730
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,560
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,468
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,720
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,560
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,300
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,140
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,715
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,420
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,300
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,980
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,760
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,631
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,820
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,780
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,870
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,810
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,229
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,860
உதம் சிங் நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,810
உதம் சிங் நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை