சவாய்மாதோபூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சவாய்மாதோபூர் : தங்க வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
48,510
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 48,510 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,610 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,380 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,390 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,310 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,030 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,300 +150.00
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,030
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,184
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 48,510
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,630
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,650
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,704
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,220
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,650
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,410
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,960
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,283
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,410
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,260
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,530
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,930
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,848
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,930
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,410
சவாய்மாதோபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சவாய்மாதோபூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
66,530.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 66,530 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,140 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 65,950 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,740 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,750 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,350 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,020 -160.00
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,140
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,464
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 66,530
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,810
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,726
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,380
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,750
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,790
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,160
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,493
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,790
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,490
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,820
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,600
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,975
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,720
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,790
சவாய்மாதோபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை