சவாய்மாதோபூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சவாய்மாதோபூர் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2022
52,310
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 52,310 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,710 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,700 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,700 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,840 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,620 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,430 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,440 -350.00
20 நவம்பர் 2022 52,790 +10.00
19 நவம்பர் 2022 52,780 +0.00
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,106
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,580
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 52,310
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,960
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,130
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,781
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,160
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,380
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,710
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,280
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,998
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,100
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,150
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,640
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,790
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,753
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,440
சவாய்மாதோபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,790
சவாய்மாதோபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சவாய்மாதோபூர் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2022
61,000.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 61,000 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,940 +0.00
26 நவம்பர் 2022 61,940 +10.00
25 நவம்பர் 2022 61,930 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,160 +350.00
23 நவம்பர் 2022 61,810 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,120 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,830 -260.00
20 நவம்பர் 2022 61,090 +10.00
19 நவம்பர் 2022 61,080 +0.00
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,630
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,420
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,193
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,950
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 61,000
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,780
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,270
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,032
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,790
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,740
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,900
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,350
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,420
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,350
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,780
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,420
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,010
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,923
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,330
சவாய்மாதோபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,020
சவாய்மாதோபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை