தாமோ, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தாமோ : தங்க வீதம்

04 மார்ச் 2024
63,750
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 63,750 +10.00
02 மார்ச் 2024 63,740 +0.00
01 மார்ச் 2024 63,740 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,670 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,350 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,440 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,280 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,440 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,430 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,430 +360.00
தாமோ தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,750
தாமோ தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,740
தாமோ தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,743
தாமோ தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,740
தாமோ தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 63,750
தாமோ தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,950
தாமோ தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,460
தாமோ தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,271
தாமோ தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,950
தாமோ தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,670
தாமோ தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,460
தாமோ தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,670
தாமோ தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,446
தாமோ தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,460
தாமோ தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,730
தாமோ தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,770
தாமோ தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,140
தாமோ தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,577
தாமோ தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,340
தாமோ தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,320
தாமோ - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தாமோ : வெள்ளி வீதம்

04 மார்ச் 2024
72,280.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 72,280 +10.00
02 மார்ச் 2024 72,270 +0.00
01 மார்ச் 2024 72,270 +1,020.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,250 +2,110.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,140 -350.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,490 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,740 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,750 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,750 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,740 +230.00
தாமோ வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,280
தாமோ வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,270
தாமோ வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,273
தாமோ வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,270
தாமோ வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 72,280
தாமோ வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,400
தாமோ வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,140
தாமோ வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,998
தாமோ வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,400
தாமோ வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,250
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,420
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,940
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,233
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,420
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,420
தாமோ வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,770
தாமோ வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,410
தாமோ வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,622
தாமோ வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,760
தாமோ வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,380
தாமோ - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை