தாமோ, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தாமோ : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
49,530
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 49,530 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,340 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,610 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,600 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,600 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,190 +590.00
21 செப்டம்பர் 2022 49,600 +200.00
20 செப்டம்பர் 2022 49,400 -80.00
19 செப்டம்பர் 2022 49,480 -30.00
18 செப்டம்பர் 2022 49,510 +0.00
தாமோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,770
தாமோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,340
தாமோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,053
தாமோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,160
தாமோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 49,530
தாமோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,700
தாமோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,850
தாமோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,814
தாமோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,500
தாமோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,850
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,400
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,550
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,039
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,750
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,550
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,970
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,420
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,128
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,100
தாமோ தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,970
தாமோ - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தாமோ : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
55,400.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 55,400 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,280 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,240 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,230 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,230 -1,730.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,960 +690.00
21 செப்டம்பர் 2022 57,270 +970.00
20 செப்டம்பர் 2022 56,300 -300.00
19 செப்டம்பர் 2022 56,600 -60.00
18 செப்டம்பர் 2022 56,660 +10.00
தாமோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,960
தாமோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,410
தாமோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,377
தாமோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,410
தாமோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 55,400
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,080
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,992
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,400
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,080
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,920
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,740
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,069
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,760
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,760
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,860
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,510
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,539
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,620
தாமோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,510
தாமோ - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை