மாண்ட்யா, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மாண்ட்யா : தங்க வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
48,360
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 48,360 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,080 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,340 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,190 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,180 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 47,960 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,960 +0.00
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,080
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,410
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,166
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,450
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 48,360
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,680
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,690
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,747
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,260
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,690
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,450
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,000
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,328
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,450
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,310
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,570
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,970
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,893
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,970
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,450
மாண்ட்யா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மாண்ட்யா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
64,800.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 64,800 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,410 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,080 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,240 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,300 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,740 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,740 +0.00
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,800
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,060
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,936
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,060
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 64,800
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,870
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,800
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,783
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,440
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,800
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,850
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,220
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,551
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,850
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,550
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,890
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,660
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,040
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,790
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,850
மாண்ட்யா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை