கிஃபெர், நாகாலாந்து : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிஃபெர் : தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
63,960
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 63,960 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,890 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,570 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,660 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,490 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,650 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,650 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,640 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 62,280 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,440 +0.00
கிஃபெர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,960
கிஃபெர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,960
கிஃபெர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,960
கிஃபெர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,960
கிஃபெர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 63,960
கிஃபெர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,170
கிஃபெர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,670
கிஃபெர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,485
கிஃபெர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,170
கிஃபெர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,890
கிஃபெர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,680
கிஃபெர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,880
கிஃபெர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,662
கிஃபெர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,680
கிஃபெர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,950
கிஃபெர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,990
கிஃபெர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,350
கிஃபெர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,792
கிஃபெர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,550
கிஃபெர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,540
கிஃபெர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிஃபெர் : வெள்ளி வீதம்

02 மார்ச் 2024
72,520.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 72,520 +1,020.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,500 +2,130.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,370 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,730 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,980 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,990 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,990 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,980 +220.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,760 -440.00
21 பிப்ரவரி 2024 71,200 -570.00
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,520
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,520
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,520
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,520
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 72,520
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,650
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,370
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,241
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,650
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,500
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,680
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,190
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,482
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,680
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,670
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 78,040
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,660
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,880
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 78,030
கிஃபெர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,640
கிஃபெர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை