லலித்பூர், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லலித்பூர் : தங்க வீதம்

27 மார்ச் 2023
59,510
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மார்ச் 2023 59,510 +0.00
25 மார்ச் 2023 59,510 +10.00
24 மார்ச் 2023 59,500 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,780 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,940 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,800 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,640 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,590 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,580 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,580 +1,410.00
லலித்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,780
லலித்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,980
லலித்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,530
லலித்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,900
லலித்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (26 மார்ச்) 59,510
லலித்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
லலித்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,470
லலித்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,433
லலித்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
லலித்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,870
லலித்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
லலித்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
லலித்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
லலித்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
லலித்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
லலித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
லலித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
லலித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
லலித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
லலித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
லலித்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லலித்பூர் : வெள்ளி வீதம்

27 மார்ச் 2023
70,470.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மார்ச் 2023 70,470 +0.00
25 மார்ச் 2023 70,470 +10.00
24 மார்ச் 2023 70,460 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,290 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,320 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,470 -370.00
20 மார்ச் 2023 68,840 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,680 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,670 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,670 +2,080.00
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,470
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,860
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,238
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,470
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (26 மார்ச்) 70,470
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,680
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,383
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,580
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
லலித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
லலித்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை