அம்பாலா, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அம்பாலா : தங்க வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
49,030
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,030 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,290 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,140 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,130 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 47,910 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,910 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,910 -80.00
07 அக்டோபர் 2021 47,990 +150.00
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,030
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,046
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 49,030
அம்பாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,630
அம்பாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,640
அம்பாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,698
அம்பாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,210
அம்பாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,640
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,400
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,950
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,277
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,400
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,260
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,520
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,920
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,843
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,920
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,400
அம்பாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அம்பாலா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
64,340.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,340 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,010 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,170 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,230 +550.00
10 அக்டோபர் 2021 62,680 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,680 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,680 +260.00
07 அக்டோபர் 2021 62,420 +20.00
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,340
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,000
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,663
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,000
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 64,340
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,810
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,740
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,718
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,370
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,740
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,780
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,150
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,485
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,780
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,490
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,810
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,590
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,967
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,710
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,780
அம்பாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை