அம்பாலா : தங்கம் & வெள்ளி விலை, அம்பாலா தங்க விகிதங்கள், அம்பாலா வெள்ளி விகிதங்கள்

அம்பாலா, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அம்பாலா : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,020
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,020 -960.00
27 ஜனவரி 2022 49,980 +290.00
26 ஜனவரி 2022 49,690 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,690 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,370 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,500 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,500 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,500 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,500 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,040 +10.00
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,980
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,550
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,068
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,990
அம்பாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,020
அம்பாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,770
அம்பாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,500
அம்பாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,152
அம்பாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,710
அம்பாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,990
அம்பாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,460
அம்பாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,090
அம்பாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,345
அம்பாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,740
அம்பாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,690
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,320
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,399
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
அம்பாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,070
அம்பாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அம்பாலா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,380.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,380 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,560 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,440 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,440 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,310 -580.00
23 ஜனவரி 2022 66,890 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,890 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,890 +990.00
20 ஜனவரி 2022 65,900 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,480 +1,150.00
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,890
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,830
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,957
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,600
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,380
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,960
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,600
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,071
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,070
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,600
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,700
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,070
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,194
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,030
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,070
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,670
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,000
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,400
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,000
அம்பாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,440
அம்பாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை