பல்லியா, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பல்லியா : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,870
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,870 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,870 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,870 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,940 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,820 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,580 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,580 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,580 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,580 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,580 -580.00
பல்லியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,240
பல்லியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,580
பல்லியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,853
பல்லியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,020
பல்லியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,870
பல்லியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,800
பல்லியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,520
பல்லியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,178
பல்லியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,730
பல்லியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,020
பல்லியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,480
பல்லியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,110
பல்லியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,368
பல்லியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,760
பல்லியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,710
பல்லியா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,340
பல்லியா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
பல்லியா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,425
பல்லியா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
பல்லியா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,100
பல்லியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பல்லியா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,390.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,390 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,390 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,390 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,320 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,550 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,100 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,040 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,860 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,860 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,860 -1,850.00
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,150
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,860
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,986
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,630
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,390
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,000
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,630
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,102
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,110
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,630
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,740
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,100
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,227
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,060
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,100
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,710
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,434
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
பல்லியா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,470
பல்லியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை