ஆனந்த், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஆனந்த் : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
73,090
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 73,090 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,320 +320.00
14 ஏப்ரல் 2024 72,000 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,990 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,990 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,710 +430.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,280 -100.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,380 +410.00
08 ஏப்ரல் 2024 70,970 +330.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,640 +10.00
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 70,975
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 73,090
ஆனந்த் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,120
ஆனந்த் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,760
ஆனந்த் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,988
ஆனந்த் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,760
ஆனந்த் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,720
ஆனந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,970
ஆனந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,480
ஆனந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,286
ஆனந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,970
ஆனந்த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,690
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,480
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,690
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,464
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,480
ஆனந்த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,750
ஆனந்த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஆனந்த் : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
83,810.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 83,810 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,130 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,350 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,340 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,340 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,170 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 82,900 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,700 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 82,140 +1,030.00
07 ஏப்ரல் 2024 81,110 +10.00
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,563
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 83,810
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,780
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,290
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,638
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,290
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,240
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,420
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,150
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,017
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,420
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,270
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,440
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,960
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,253
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,440
ஆனந்த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,440
ஆனந்த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை