சாப்ரா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாப்ரா : தங்க வீதம்

23 மே 2024
71,670
-1,550.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 73,220 -950.00
21 மே 2024 74,170 -380.00
20 மே 2024 74,550 +650.00
19 மே 2024 73,900 +10.00
18 மே 2024 73,890 +0.00
17 மே 2024 73,890 +800.00
16 மே 2024 73,090 -130.00
15 மே 2024 73,220 +800.00
14 மே 2024 72,420 +460.00
13 மே 2024 71,960 -870.00
சாப்ரா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,550
சாப்ரா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,730
சாப்ரா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,424
சாப்ரா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,730
சாப்ரா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 73,220
சாப்ரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,950
சாப்ரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,220
சாப்ரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,268
சாப்ரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,220
சாப்ரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,500
சாப்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,000
சாப்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,640
சாப்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,866
சாப்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,640
சாப்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,600
சாப்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,850
சாப்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,360
சாப்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,171
சாப்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,850
சாப்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,570
சாப்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாப்ரா : வெள்ளி வீதம்

23 மே 2024
90,290.00
-2,650.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 92,940 -1,740.00
21 மே 2024 94,680 -770.00
20 மே 2024 95,450 +4,330.00
19 மே 2024 91,120 +10.00
18 மே 2024 91,110 +10.00
17 மே 2024 91,100 +3,820.00
16 மே 2024 87,280 +380.00
15 மே 2024 86,900 +1,530.00
14 மே 2024 85,370 +570.00
13 மே 2024 84,800 -100.00
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,450
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,930
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,223
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,070
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 92,940
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,970
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,630
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,716
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,630
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,780
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,640
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,150
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,499
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,150
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,100
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,290
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,030
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,885
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,290
சாப்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,140
சாப்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை