உன்னாவ், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உன்னாவ் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,670
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,770 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,840 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,120 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,010 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,210 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,210 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,080 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,210 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,200 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,150 +70.00
உன்னாவ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
உன்னாவ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,770
உன்னாவ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,805
உன்னாவ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
உன்னாவ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,770
உன்னாவ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
உன்னாவ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
உன்னாவ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
உன்னாவ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
உன்னாவ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
உன்னாவ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
உன்னாவ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
உன்னாவ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
உன்னாவ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
உன்னாவ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
உன்னாவ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,200
உன்னாவ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,250
உன்னாவ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,166
உன்னாவ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,600
உன்னாவ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,850
உன்னாவ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உன்னாவ் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,120.00
-300.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,420 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,990 +1,050.00
31 ஜனவரி 2023 68,940 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,710 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,440 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,430 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,430 -400.00
26 ஜனவரி 2023 68,830 +0.00
25 ஜனவரி 2023 68,830 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,630 +480.00
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,990
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,205
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,420
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,290
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,440
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,333
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,980
உன்னாவ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,290
உன்னாவ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை