குப்வாரா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குப்வாரா : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,490
+50.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,440 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,250 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,430 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,390 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,380 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,380 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,650 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,980 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,630 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,680 +10.00
குப்வாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,390
குப்வாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,250
குப்வாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,878
குப்வாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,380
குப்வாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,440
குப்வாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,980
குப்வாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,870
குப்வாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,078
குப்வாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,970
குப்வாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,650
குப்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,440
குப்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,650
குப்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,299
குப்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,600
குப்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,090
குப்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,650
குப்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,390
குப்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,009
குப்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
குப்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,600
குப்வாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குப்வாரா : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,490.00
-160.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,650 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,250 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 76,010 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,820 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 77,820 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,810 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,400 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,250 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,580 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,290 +10.00
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,820
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,650
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,560
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,810
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,650
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,400
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,220
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,803
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,510
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,400
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,070
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,840
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,716
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,900
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,860
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,960
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,890
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,300
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,950
குப்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,900
குப்வாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை