ராஜோரி தோட்டம், டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராஜோரி தோட்டம் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,370
-280.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,650 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,730 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,010 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,900 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,100 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,090 +120.00
27 ஜனவரி 2023 56,970 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,090 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,090 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,040 +70.00
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,730
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,650
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,690
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,730
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,650
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,100
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 54,950
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,303
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 54,950
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,010
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,980
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,320
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,292
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,720
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 54,940
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,090
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,150
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,062
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,500
ராஜோரி தோட்டம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,750
ராஜோரி தோட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராஜோரி தோட்டம் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
69,900.00
-380.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,280 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,850 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,810 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,570 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,570 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,300 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,300 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,290 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,700 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,690 +190.00
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,280
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,850
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,065
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,850
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,280
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,740
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,870
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,746
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,180
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,810
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,580
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,880
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,748
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,050
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,180
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,160
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,330
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,212
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,860
ராஜோரி தோட்டம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,160
ராஜோரி தோட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை