பெலோனியா, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெலோனியா : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,380
+310.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 52,070 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 52,070 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 52,060 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,380 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,900 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 +100.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,690 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,740 -1,320.00
30 ஜூலை 2022 53,060 +310.00
29 ஜூலை 2022 52,750 +600.00
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,900
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,690
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,137
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,690
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 52,070
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,590
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,740
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,227
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,940
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,740
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,160
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,610
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,317
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,290
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,160
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,210
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,280
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 52,149
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,710
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,350
பெலோனியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெலோனியா : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
59,030.00
+1,270.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,760 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,750 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,750 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,370 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 58,000 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,840 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,610 +630.00
31 ஜூலை 2022 57,980 -1,610.00
30 ஜூலை 2022 59,590 +350.00
29 ஜூலை 2022 59,240 +2,850.00
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,610
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,750
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,011
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,610
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,760
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,140
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,940
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,277
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,970
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,980
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 64,090
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,730
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,763
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,850
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,730
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,720
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,410
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,200
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,720
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,630
பெலோனியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை