பெலோனியா, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெலோனியா : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
74,000
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 74,000 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,790 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,790 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,780 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,800 +620.00
10 ஜூலை 2024 73,180 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,910 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,810 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,500 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,500 +10.00
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,000
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 72,000
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,213
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 72,070
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 74,000
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,410
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,450
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,050
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,100
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 72,000
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,950
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 71,110
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,641
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 71,110
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,090
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,340
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,580
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,647
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,580
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,880
பெலோனியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெலோனியா : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
93,080.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 93,080 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,550 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,540 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,530 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,570 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,400 +50.00
09 ஜூலை 2024 93,350 +350.00
08 ஜூலை 2024 93,000 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,960 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,950 +10.00
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,570
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 90,010
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,984
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 90,010
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 93,080
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,420
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,590
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,898
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,200
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,860
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,750
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,350
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,624
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,500
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,190
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,420
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 76,030
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,149
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 76,030
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,210
பெலோனியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை