திப்ருகர், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திப்ருகர் : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,190
+260.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,930 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,930 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,920 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,240 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,760 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,650 +100.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,550 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,600 -1,320.00
30 ஜூலை 2022 52,920 +310.00
29 ஜூலை 2022 52,610 +590.00
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,760
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,550
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,997
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,550
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,930
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,450
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,600
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,093
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,810
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,600
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,020
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,480
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,184
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,150
திப்ருகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,020
திப்ருகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,080
திப்ருகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,150
திப்ருகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 52,015
திப்ருகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,570
திப்ருகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,220
திப்ருகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திப்ருகர் : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,590.00
+990.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,600 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,600 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,590 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,210 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,850 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,690 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,460 +640.00
31 ஜூலை 2022 57,820 -1,610.00
30 ஜூலை 2022 59,430 +340.00
29 ஜூலை 2022 59,090 +2,850.00
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,460
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,590
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,857
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,460
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,600
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,980
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,800
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,128
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,820
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,820
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,930
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,570
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,603
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,690
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,570
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,550
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,250
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,039
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,550
திப்ருகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,460
திப்ருகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை