பாண்டிச்சேரி, புதுச்சேரி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாண்டிச்சேரி : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
49,650
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 49,650 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,460 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,730 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,730 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,720 -600.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,320 +600.00
21 செப்டம்பர் 2022 49,720 +200.00
20 செப்டம்பர் 2022 49,520 -90.00
19 செப்டம்பர் 2022 49,610 -30.00
18 செப்டம்பர் 2022 49,640 +10.00
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,900
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,460
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,178
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,290
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 49,650
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,840
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,970
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,944
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,630
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,980
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,530
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,680
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,167
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,880
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,680
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,100
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,550
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,257
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,230
பாண்டிச்சேரி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,100
பாண்டிச்சேரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாண்டிச்சேரி : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
55,540.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 55,540 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,420 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,380 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,370 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,370 -1,740.00
22 செப்டம்பர் 2022 58,110 +700.00
21 செப்டம்பர் 2022 57,410 +970.00
20 செப்டம்பர் 2022 56,440 -310.00
19 செப்டம்பர் 2022 56,750 -50.00
18 செப்டம்பர் 2022 56,800 +0.00
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,110
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,540
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,516
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,540
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 55,540
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,650
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,210
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,135
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,540
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,220
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,070
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,880
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,211
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,900
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,910
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 64,020
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,660
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,692
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,780
பாண்டிச்சேரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,660
பாண்டிச்சேரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை