ரைச்சூர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரைச்சூர் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,160
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,160 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,040 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,590 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,440 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,430 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,190 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,190 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,180 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,750 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,770 -40.00
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,590
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,750
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,197
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,530
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,160
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,580
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,340
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,002
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,380
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,490
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,060
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,310
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,270
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,310
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,060
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,220
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,180
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,178
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,220
ரைச்சூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,300
ரைச்சூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரைச்சூர் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,260.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,260 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,000 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,150 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,480 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,470 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,050 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,040 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,040 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,780 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,270 -490.00
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,890
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,780
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,562
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,880
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,260
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,460
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,940
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,121
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,110
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,460
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,470
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,970
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,670
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,970
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,550
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,030
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,340
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,501
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,760
ரைச்சூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,960
ரைச்சூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை