பாட்டியாலா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாட்டியாலா : தங்க வீதம்

04 டிசம்பர் 2022
53,820
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 53,820 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 53,820 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 53,810 +970.00
30 நவம்பர் 2022 52,840 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,550 +230.00
28 நவம்பர் 2022 52,320 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,710 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,710 +10.00
25 நவம்பர் 2022 52,700 -150.00
24 நவம்பர் 2022 52,850 +220.00
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 53,820
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,810
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,817
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) 53,820
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,152
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,590
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,840
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,970
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,140
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,789
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,160
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,380
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,720
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,280
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,004
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,110
பாட்டியாலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,160
பாட்டியாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாட்டியாலா : வெள்ளி வீதம்

04 டிசம்பர் 2022
66,230.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 66,230 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 66,230 +1,070.00
01 டிசம்பர் 2022 65,160 +1,890.00
30 நவம்பர் 2022 63,270 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,630 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 61,010 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,950 +10.00
26 நவம்பர் 2022 61,940 +0.00
25 நவம்பர் 2022 61,940 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,170 +350.00
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,230
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,160
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,873
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) 66,230
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,270
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,430
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,317
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,960
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,270
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,790
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,280
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,040
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,800
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,750
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,900
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,350
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,427
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,350
பாட்டியாலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,790
பாட்டியாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை