ஏலம், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஏலம் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,310
+180.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,130 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,910 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,510 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,510 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,510 -1,240.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,750 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,830 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,110 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,000 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,200 +10.00
ஏலம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,830
ஏலம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,510
ஏலம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,021
ஏலம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,830
ஏலம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,130
ஏலம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,200
ஏலம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
ஏலம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,400
ஏலம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
ஏலம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,110
ஏலம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,070
ஏலம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
ஏலம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,385
ஏலம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
ஏலம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,040
ஏலம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
ஏலம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
ஏலம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,152
ஏலம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,590
ஏலம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,840
ஏலம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஏலம் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,870.00
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,460 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,560 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,750 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,740 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,740 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,400 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,970 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,930 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,690 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,420 +10.00
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,400
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,460
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,374
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,970
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,460
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,860
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,990
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,871
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,300
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,930
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,700
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,865
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,300
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,270
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,430
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,317
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,960
ஏலம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,270
ஏலம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை