லதேஹர், ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லதேஹர் : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,460
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,460 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,450 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,470 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,850 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,580 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,480 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,170 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,170 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,160 +700.00
04 ஜூலை 2024 72,460 -10.00
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,470
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,680
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,780
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,740
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,460
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,080
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,130
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,728
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,780
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,680
லதேஹர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
லதேஹர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
லதேஹர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,316
லதேஹர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
லதேஹர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,770
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
லதேஹர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
லதேஹர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லதேஹர் : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,120.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,120 +0.00
12 ஜூலை 2024 93,120 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,150 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 92,980 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,930 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,580 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,540 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,530 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,520 +1,640.00
04 ஜூலை 2024 91,880 -30.00
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,150
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,610
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,517
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,610
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,120
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,000
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,200
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,496
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,780
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,450
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,320
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,228
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,780
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
லதேஹர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
லதேஹர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை