புதுக்கோட்டை, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

புதுக்கோட்டை : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,610
+100.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,510 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,460 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,460 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,450 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,720 -330.00
29 நவம்பர் 2023 63,050 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,700 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,750 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,750 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,740 +0.00
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,460
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,510
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,220
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,450
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,510
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,050
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,940
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,150
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,040
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,720
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,510
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,710
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,369
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,670
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,160
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,720
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,460
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,084
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,650
புதுக்கோட்டை தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,660
புதுக்கோட்டை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

புதுக்கோட்டை : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,910.00
-190.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 76,100 -1,820.00
03 டிசம்பர் 2023 77,920 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,910 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,900 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,490 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,340 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,670 +1,300.00
27 நவம்பர் 2023 74,370 +0.00
26 நவம்பர் 2023 74,370 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,360 +0.00
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,920
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 76,100
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,458
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,900
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 76,100
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,490
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,300
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,888
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,590
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,490
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,160
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,920
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,800
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,980
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,950
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,050
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,970
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,402
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,040
புதுக்கோட்டை வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,980
புதுக்கோட்டை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை