இமாச்சல பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

இமாச்சல பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிலாஸ்பூர் 23 மார்ச் 2023 59,450
சம்பா 23 மார்ச் 2023 59,450
ஹமீர்பூர் 23 மார்ச் 2023 59,450
காங்க்ரா 23 மார்ச் 2023 59,450
கின்ன ur ர் 23 மார்ச் 2023 59,450
குலு 23 மார்ச் 2023 59,450
லாஹுல் & ஸ்பிட்டி 23 மார்ச் 2023 59,450
மண்டி 23 மார்ச் 2023 59,450
சிம்லா 23 மார்ச் 2023 59,450
சிர்ம ur ர் 23 மார்ச் 2023 59,450
சோலன் 23 மார்ச் 2023 59,450
உனா 23 மார்ச் 2023 59,450

இமாச்சல பிரதேசம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிலாஸ்பூர் 23 மார்ச் 2023 69,670
சம்பா 23 மார்ச் 2023 69,670
ஹமீர்பூர் 23 மார்ச் 2023 69,670
காங்க்ரா 23 மார்ச் 2023 69,670
கின்ன ur ர் 23 மார்ச் 2023 69,670
குலு 23 மார்ச் 2023 69,670
லாஹுல் & ஸ்பிட்டி 23 மார்ச் 2023 69,670
மண்டி 23 மார்ச் 2023 69,670
சிம்லா 23 மார்ச் 2023 69,670
சிர்ம ur ர் 23 மார்ச் 2023 69,670
சோலன் 23 மார்ச் 2023 69,670
உனா 23 மார்ச் 2023 69,670