சிவகங்க, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சிவகங்க : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,360
+60.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,300 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 57,080 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,680 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,670 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,670 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,920 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,990 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,270 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,160 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,360 +0.00
சிவகங்க தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,990
சிவகங்க தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,670
சிவகங்க தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,187
சிவகங்க தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,990
சிவகங்க தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,300
சிவகங்க தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,360
சிவகங்க தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,200
சிவகங்க தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,563
சிவகங்க தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,200
சிவகங்க தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,270
சிவகங்க தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,230
சிவகங்க தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,570
சிவகங்க தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,544
சிவகங்க தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,970
சிவகங்க தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,200
சிவகங்க தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,340
சிவகங்க தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,380
சிவகங்க தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,304
சிவகங்க தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,730
சிவகங்க தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,990
சிவகங்க - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சிவகங்க : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
68,020.00
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,660 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,760 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,950 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,940 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,940 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,610 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,170 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,130 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,890 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,620 +10.00
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,610
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,660
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,576
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,170
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,660
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,070
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,190
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,071
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,510
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,130
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,900
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,180
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,062
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,350
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,500
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,460
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,600
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,496
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,130
சிவகங்க வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,460
சிவகங்க - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை