சிவான், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சிவான் : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,300
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 48,890 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,490 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,490 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,490 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,590 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,360 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,370 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,290 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
சிவான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,010
சிவான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
சிவான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,220
சிவான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,380
சிவான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 48,890
சிவான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,610
சிவான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,630
சிவான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,686
சிவான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,200
சிவான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,630
சிவான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,390
சிவான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,940
சிவான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,265
சிவான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,390
சிவான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,240
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,510
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,910
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,830
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,910
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,390
சிவான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சிவான் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,650.00
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,160 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,500 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,500 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,500 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,110 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,930 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,720 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,720 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
சிவான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,160
சிவான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,980
சிவான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,833
சிவான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,980
சிவான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,160
சிவான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,790
சிவான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,720
சிவான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,700
சிவான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,360
சிவான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,720
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,760
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,130
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,467
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,760
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,470
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,800
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,570
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,949
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,700
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,760
சிவான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை