சிவான், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சிவான் : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,530
-800.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,330 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,260 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,410 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,610 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,400 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,400 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,390 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,410 +610.00
10 ஜூலை 2024 72,800 +280.00
09 ஜூலை 2024 72,520 +90.00
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,410
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,620
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,124
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,690
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,330
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,020
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,070
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,700
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,720
சிவான் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,620
சிவான் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,550
சிவான் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,730
சிவான் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,257
சிவான் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,730
சிவான் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,710
சிவான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,950
சிவான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,220
சிவான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,268
சிவான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,220
சிவான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,500
சிவான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சிவான் : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,900.00
-1,850.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 91,750 -160.00
17 ஜூலை 2024 91,910 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,740 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,590 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,060 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,050 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,040 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,070 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 92,910 +60.00
09 ஜூலை 2024 92,850 +340.00
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,070
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,540
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,490
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,540
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 91,750
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,920
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,130
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,505
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,710
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,380
சிவான் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,240
சிவான் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,930
சிவான் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,158
சிவான் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,070
சிவான் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,700
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,970
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,630
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,716
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,630
சிவான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,780
சிவான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை