போலங்கீர், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போலங்கீர் : தங்க வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
72,840
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 72,840 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 72,830 +120.00
18 ஏப்ரல் 2024 72,710 +230.00
17 ஏப்ரல் 2024 72,480 -530.00
16 ஏப்ரல் 2024 73,010 +760.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,250 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,920 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,920 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,910 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,630 +430.00
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,263
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 72,840
போலங்கீர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,050
போலங்கீர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
போலங்கீர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,918
போலங்கீர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
போலங்கீர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,650
போலங்கீர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,900
போலங்கீர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,410
போலங்கீர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,221
போலங்கீர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,900
போலங்கீர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,620
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,410
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,620
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,397
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,410
போலங்கீர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,680
போலங்கீர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போலங்கீர் : வெள்ளி வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
83,790.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 83,790 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 83,780 +220.00
18 ஏப்ரல் 2024 83,560 -150.00
17 ஏப்ரல் 2024 83,710 -10.00
16 ஏப்ரல் 2024 83,720 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,040 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,260 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,260 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,250 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,080 +270.00
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,923
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 83,790
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,700
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,558
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,160
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,350
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,080
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,941
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,350
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,200
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,370
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,890
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,176
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,370
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,360
போலங்கீர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை