போலங்கீர், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போலங்கீர் : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2022
53,840
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2022 53,840 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 53,840 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 53,830 +0.00
01 டிசம்பர் 2022 53,830 +980.00
30 நவம்பர் 2022 52,850 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,570 +240.00
28 நவம்பர் 2022 52,330 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,730 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,720 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,720 -140.00
போலங்கீர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 53,840
போலங்கீர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,830
போலங்கீர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,835
போலங்கீர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
போலங்கீர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 53,840
போலங்கீர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,200
போலங்கீர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,250
போலங்கீர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,166
போலங்கீர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,600
போலங்கீர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,850
போலங்கீர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,980
போலங்கீர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,150
போலங்கீர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,802
போலங்கீர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,180
போலங்கீர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,400
போலங்கீர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,730
போலங்கீர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,300
போலங்கீர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,018
போலங்கீர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,120
போலங்கீர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,170
போலங்கீர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போலங்கீர் : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2022
66,250.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2022 66,250 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 66,250 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 66,240 +1,060.00
01 டிசம்பர் 2022 65,180 +1,890.00
30 நவம்பர் 2022 63,290 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,640 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 61,020 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,960 +0.00
26 நவம்பர் 2022 61,960 +10.00
25 நவம்பர் 2022 61,950 -230.00
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,250
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,180
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,980
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 66,250
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,290
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,440
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,333
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,980
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,290
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,810
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,290
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,055
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,810
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,760
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,920
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,370
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,442
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,370
போலங்கீர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,810
போலங்கீர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை